Politica de Confidentialitate

Informații generale

Asociatia Club Sportiv Atlas Invictus, cu sediul social în judetul Cluj, Cluj-Napoca, Str. Aleea Castanilor Nr. 5, cod de înregistrare fiscală 36785559, în calitate de administrator al website-ului www.atlasinvictus.ro şi în calitate de „operator de date” în sensul normelor instituite de legislaţia naţională şi de Regulamentul General privind Protecţia Datelor – Regulamentul nr. 679 elaborat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018, respectă dreptul la viaţă privată al persoanelor care accesează website-ul www.atlasinvictus.ro şi asigură protecţia corectă a prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru toate persoanele fizice care furnizează acest tip de date către ACS Atlas Invictus în desfăşurarea întregii sale activităţi.

Prezentul document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării website-ului www.atlasinvictus.com, precum şi cu privire la întreaga activitate a ACS Atlas Invictus.

FURNIZORI DE SERVICII

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal aparținând persoanelor de contact din cadrul furnizorilor de servicii care pot fi colectate de către ACS Atlas Invictus sunt: nume, prenume, denumire organizație, funcție, telefon, adresa de email, semnătură. Persoanele vizate de această prelucrare pot fi: persoanele fizice care participă la evenimente (speaker), persoanele de contact din cadrul furnizorilor de catering, transport, cazare, agențiilor de turism, agenții de publicitate, persoanele a căror semnătură apare pe procesele verbale.

b) Scopurile și temeiurile prelucrarii

Datele cu caracter personal aparținând persoanelor de contact din cadrul furnizorilor sunt colectate de către ACS Atlas Invictus, în scopul încheierii de contracte de achiziție servicii și pentru asigurarea unei comunicări eficiente cu acești furnizori. Aceste scopuri fac parte din scopul general de implementare a activității și proiectelor ACS Atlas Invictus. Temeiul prelucrării se împarte în două categorii:

 1. Interesul legitim al ACS Atlas Invictus, în cazul prestatorilor de servicii persoane juridice, persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale;
 2. Executarea contractelor de furnizare servicii, în cazul prestatorilor de servicii persoane fizice.

În cazul punctului (i) de mai sus, ACS Atlas Invictus are interesul legitim de a colecta datele de contact ale persoanelor de contact din cadrul furnizorilor pentru a comunica eficient cu acești furnizori, iar persoanele de contact sunt angajații acestor furnizori.

În cazul punctului (ii) de mai sus, ACS Atlas Invictus colectează datele cu caracter personal ale prestatorilor de servicii – persoane fizice, în vederea executării contractelor de furnizare de servicii încheiate cu aceștia și pentru a comunica eficient cu aceștia.

c) Despre transferul datelor cu caracter personal

Prezentele date cu caracter personal între operator (ACS Atlas Invictus) şi împuterniciţi (terţi), pot fi transferate în cadrul Spaţiului Economic European. În plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate către următoarele categorii de persoane: firma de contabilitate (copii după contracte anexate documentelor justificative de angajare şi plată), auditori externi, inclusiv auditul statutar, autorităţi fiscale şi alte autorități publice în cazul unui potențial control din partea acestora, precum şi către sponsor pentru justificarea rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor implementate de către ACS Atlas Invictus.

d) Perioada de retenţie a datelor

Pentru situația prevăzută la punctul (I) de mai sus, datele vor fi păstrate atât timp cât persoana căreia i-au fost prelucrate datele cu caracter personal de către ACS Atlas Invictus este persoana de contact a furnizorului respectiv. Pentru situația prevăzută la punctul (II) de mai sus, datele vor fi păstrate pe durata executării contractului de prestări servicii cu prestatorul, persoană fizică, căruia ACS Atlas Invictus i-a prelucrat datele cu caracter personal.

EVENIMENTE

I. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care se înscriu pe website-urile ACS Atlas Invictus în vederea participării la evenimentele organizate de către ACS Atlas Invictus

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Înregistrarea utilizatorilor pe website în vederea înscrierii pentru participarea la evenimentele organizate de ACS Atlas Invictus. Persoanele vizate sunt: persoanele de contact din cadrul organizației/companiei/instituției publice care se înregistrează pe website, persoanele fizice care se înregistrează pe website. Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate de către ACS Atlas Invictus sunt: nume, prenume, funcție, telefon, adresa de email ale persoanei de contact, denumirea organizației/companiei/instituției publice în numele căreia se face înregistrarea pe website.

b) Scopurile şi temeiurile prelucrării

ACS Atlas Invictus colectează și prelucrează datele cu caracter personal

 • ale persoanelor de contact din cadrul organizației/companiei/instituției publice și
 • (ii) ale persoanelor fizice, atunci când acestea se înregistrează pe website în vederea participării la evenimente.

c) Despre transferul datelor cu caracter personal

Prezentele date cu caracter personal între operator (ACS Atlas Invictus) şi împuterniciţi (terţi), pot fi transferate în cadrul Spaţiului Economic European. În plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate către următoarele categorii de persoane: firma care asigură mentenanţa website-ului, precum şi către sponsor.

d) Perioada de retenţie a datelor

Perioada de retenţie a datelor se va realiza conform instrucţiunilor sponsorului şi pe o perioadă necesară pentru a păstra datele personale relevante pentru scopul menţionat la punctul b). Datele cu caracter personal vor fi păstrate de către ACS Atlas Invictus pe o perioadă de 10 ani.

OBLIGAȚIILE LEGALE DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI LA STABILIREA RELAȚIILOR DE AFACERI

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate de către ACS Atlas Invictus sunt: nume, prenume, data nașterii, naţionalitate, țara de rezidență, poză etc.

b) Scopurile şi temeiurile prelucrării

ACS Atlas Invictus prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor precizate mai sus în scopul de a parcurge procedura de cunoaștere a clientelei (Know Your Customer), conform dispozițiilor legale aplicabile privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului. ACS Atlas Invictus are obligația de a aplica măsuri de cunoaștere a clientelei la stabilirea relațiilor de afaceri, pentru a se conforma cerințelor legale privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului. Astfel, ACS Atlas Invictus trebuie să se informeze asupra beneficiarului real al persoanei juridice, dar și să obțină dovada că persoana fizică care reprezintă o anumită persoană juridică acționează în mod legal.

c) Despre transferul datelor cu caracter personal

Prezentele date cu caracter personal între operator (ACS Atlas Invictus) şi împuterniciţi (terţi), pot fi transferate către autorități publice în cazul unui potențial control din partea acestora.

d) Perioada de retenţie a datelor

Datele cu caracter personal sunt păstrate conform cerințelor legale aplicabile în această situație.

PUBLICAREA DE ARTICOLE ȘI INTERVIURI PE WEBSITE

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Pe website sunt publicate articole, interviuri sau poveşti de viaţă despre angajaţi, beneficiari sau susţinători ai ONG-urilor. Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate de către ACS Atlas Invictus sunt: nume, prenume, funcție, dizabilități, stare de sănătate, studii, formare profesională. În principiu pot apărea multe categorii de date cu caracter personal în cadrul articolelor care țin de viața personală sau profesională, preferințe, experiențe etc.

b) Scopurile şi temeiurile prelucrării

ACS Atlas Invictus colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate și precizate mai sus în scopul de a publica articole și interviuri despre aceste persoane pe diverse website-uri aparţinând sau fiind administrate de ACS Atlas Invictus.

c) Despre transferul datelor cu caracter personal

Prezentele date cu caracter personal între operator (ACS Atlas Invictus) şi împuterniciţi (terţi), pot fi transferate în cadrul Spaţiului Economic European. În plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate către următoarele categorii de persoane: publicul larg care citește articolul/interviul, firma IT mentenanță website.

d) Perioada de retenţie a datelor

Perioada de retenţie a datelor se va realiza conform instrucţiunilor sponsorului, şi pe o perioadă necesară pentru a păstra datele personale relevante pentru scopul menţionat la punctul b). Datele cu caracter personal vor fi păstrate de către ACS Atlas Invictus pe o perioadă de 10 ani.

 CHESTIONARE ÎN SCOPURI DE FEEDBACK

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate de către ACS Atlas Invictus sunt: nume, prenume, loc de muncă, poziție în organizaţie, cetățenia, sexul, număr de telefon, adresa de email, profesia, experiența profesională, preferințe culinare (dacă sunt vegetarieni sau au un regim alimentar anume) etc.

b) Scopurile şi temeiurile prelucrării

ACS Atlas Invictus prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane în scopul de a obține feedback-ul acestora cu privire la proiectele/evenimentele desfășurate:

 • Reprezentantul organizației aplicante,
 • (ii) Persoane care activează sau colaborează cu FDSC în cadrul proiectelor
 • Membri/susținători ai unor organizații neguvernamentale,
 • Persoane fizice în general interesate de diverse subiecte acoperite de către ACS Atlas Invictus, pe care le abordează în acțiunile curente.

c) Despre transferul datelor cu caracter personal

Prezentele date cu caracter personal între operator (ACS Atlas Invictus) şi împuterniciţi (terţi), pot fi transferate în cadrul Spaţiului Economic European. În plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate către următoarele categorii de persoane: sponsorului, evaluatori și/sau auditori cu ocazia controalelor desfășurate de aceștia, autorități fiscale și alte autorități publice în cazul unui potențial control din partea acestora.

d) Perioada de retenţie a datelor

Perioada de retenţie a datelor se va realiza conform instrucţiunilor sponsorului şi pe o perioadă necesară pentru a păstra datele personale relevante pentru scopul menţionat la punctul b). Datele cu caracter personal vor fi păstrate de către FDSC pe o perioadă de 10 ani.

Asociatia Club Sportiv Atlas Invictus îşi asumă obligaţia de a lua consimţământul persoanelor care vor face obiectul prelucrării datelor cu caracter personal în toate situaţiile în care vor fi furnizate (către noi) informaţii sensibile. Conform legislaţiei în vigoare, următoarele date cu caracter personal sunt considerate sensibile: date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenenţa la sindicate, date genetice, datele biometrice prelucrate doar pentru identificarea unei fiinţe umane, date privind sănătatea, date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane.

Drepturile cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal

 1. Dreptul de acces: am dreptul de solicita către ACS Atlas Invictus informații cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către ACS Atlas Invictus.
 2. Dreptul de rectificare: am dreptul de a solicita ACS Atlas Invictus rectificarea datelor mele cu caracter personal incorecte.
 3. Dreptul de ștergere: am dreptul de a solicita ACS Atlas Invictus ștergerea datelor mele cu caracter personal în anumite situații, cum ar fi: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului de procesare pentru care au fost colectate, a fost retras consimțământul pentru prelucrarea acestora de către ACS Atlas Invictus.
 4. Dreptul de restricționare a prelucrării: am dreptul de a solicita ACS Atlas Invictus restricționarea procesării de către ACS Atlas Invictus în anumite situații, cum ar fi situația în care contest acuratețea datelor cu caracter personal procesate de către ACS Atlas Invictus, procesarea datelor cu caracter personal nu este realizată în conformitate cu legea.
 5. Dreptul de opoziție: am dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația mea particulară, ca datele care mă vizează să constituie obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.
 6. Dreptul de portabilitate: am dreptul să solicit ACS Atlas Invictus transmiterea datelor mele cu caracter personal prelucrate de către ACS Atlas Invictus către mine sau către o altă entitate ce urmează să îmi prelucreze datele cu caracter personal.

Asociatia Club Sportiv Atlas Invictus poate fi contactat în legătură cu cele de mai sus prin email la adresa de email atlasinvictusoffice@gmail.com sau prin telefon la numărul de telefon 0754.975.941. De asemenea, pentru orice plângeri și sesizări, vă puteţi adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

%d bloggers like this: